Eduboek.nl voor de leukste, beste en meest informatieve e-books!
  Boek de wereld rondl Boek over ogen bedrogen Online Boek over Leonardo Da Vinci
Gratis boeken:       Kast 1: De wereld rond Kast 2: Ogen bedrogen Kast 3: Leonardo Da Vinci
Home  |  Gratis boeken |  Mijn boeken bekijken of downloaden |  Inhoud winkelwagen  |  Afrekenen  |  Contact
Online e-boeken
Bestellen via e-mail
Jeugdboeken kopen (PDF)
Jeugdboeken Lenen (Flash)
Luisterboeken
Informatie
Over Eduboek
Voor ouders, scholen en leerkrachten
Gratis werkbladen
Veel gestelde vragen
Klanten spreken
Contact
Extra filmmateriaal
Winterboeken
Bestellen via e-mail
Hoogbegaafd groepen 3-6 (A)
Hoogbegaafd groepen 5-8 (B)
Eduboek Ballade
Boeken zoeken (alfabetisch)
Te verschijnen leenboeken
Betaalmethoden die wij accepteren:Algemene Voorwaarden
1. Algemene voorwaarden lenen
2. Algemene voorwaarden kopen
 
Datum: 17-5-2010
1. Algemene voorwaarden lenen
Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon of organisatie die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van
een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand
van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst
uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden
gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en
ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Dag: kalenderdag; Nederlandse tijdzone
6. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een
reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of
afnameverplichting in de tijd is gespreid;
7. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of
ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht,
op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde
reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de
bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Eduboek
Vestigings- en bezoekadres:
Jalan Tukad Balian, Gang Rasta 5
Sanur 80226
Bali, Indonesië
E-mailadres: info@eduboek.nl
 
Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de
ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen
ondernemer en consument.
Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder
voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende
gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van
afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in
het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is
wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het
aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen; zie abonnementen en koopboeken
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke
handelingen daarvoor nodig zijn; zie betalingen
o de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de
overeenkomst; zie betalingen
o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een
overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering
van producten of diensten. zie abonnementen
Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot
stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod
en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,
bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst
van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze
aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst
ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer
passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van
de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige
webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de
ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Zie privacy
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen
of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede
van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord
aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond
van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te
gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren
of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de
volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de
consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager, meesturen:
o a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de
consument met klachten terecht kan;
o d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens,
tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft
verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
o e. de aankondiging van de beëindiging van de overeenkomst 7 dagen voor afloop van de overeenkomst.
6. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:
o a. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de
financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
o b. voor informatiedragers in e-boekformaat
Artikel 6 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur van een abonnement worden de prijzenvan de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens
prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer nieuw af te sluiten abonnementen verhogen conform de toename van het aantal aangeboden boeken per kast.
Artikel 7 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen

aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De consument kan na aankoop een abonnement beëindigen middels de "niet-tevreden- geld-terug-garantie". De voorwaarde voor deze garantie is dat:

a. de consument binnen 48 uur na betaling via een email aangeeft het abonnement te willen beëindigen.

b.in deze email een naam en bankrekeningnummer vermeld staan, waarop het abonnementsgeld teruggestort kunnen worden.

Artikel 8 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij
het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van
producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het emailadres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene
voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met
bekwame spoed en uiterlijk binnen 3 dagen na betaling uitvoeren tenzij een
langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan
worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan binnen 3 dagen bericht.
4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn,kan de consument zich beroepen op het herroepingsrecht
 
Artikel 9 – Duurtransacties lenen
1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft minimaal een looptijd van één maand en maximaal een looptijd van één jaar. Consumenten wordt één week voor afloop van de overeenkomst de keuze gegeven de overeenkomst te beëindigen of een nieuwe overeenkomst aan te gaan voor een nieuwe termijn.
Artikel 10 - Betaling
1. Aan alle leveringen gaat eerst betaling vooraf. Na betaling ontvangt de consument automatisch een link, waarmee toegang verschaft wordt tot de diensten en/of producten.Voor luisterboeken geldt dat deze na betaling via email toegestuurd worden.
Een abonnement op leenboeken gaat in op het moment van bestelling.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer
behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de overeenkomst te beëindigen.
Artikel 11 - Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen
bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de
ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 7
dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
 
 
2. Algemene voorwaarden kopen
Artikel 1. Overeenkomsten
1.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Eduboek. Eduboek is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant meegedeeld.
Artikel 2. Prijzen
2.1 De bij de e-boeken genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2.2 Gekochte e-boeken kunnen niet geretourneerd worden.
2.3 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.
Artikel 3. Betalingen
3.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
3.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Eduboek.
Artikel 4. Levering
4.1Eduboek streeft ernaar om e-boeken binnen 24 uur na ontvangst van de betaling door de optie zelf overmaken voor de koper groen licht voor downloaden te geven. Hiertoe is Eduboek echter niet verplicht.
4.2 Ondanks alle aan de samenstelling van de e-boeken bestede zorg kan nog de auteur, noch Eduboek aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout in de uitgave van de e-boeken
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de terzake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Eduboek verschuldigd is, heeft voldaan.
Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Eduboek geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Eduboek.
6.3. Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.
6.4 De koper heeft na aankoop van een e-boek het recht dit boek te vermenigvuldigen of af te drukken voor eigen gebruik. De koper is niet gerechtigd het origineel, kopieën of afdrukken van een e-boek op geen enkele manier aan derden door te geven. De koper kan een individu zijn, een school of een organisatie. Daarbij geldt de afspraak dat een gekocht e-boek met kopieën en/of afdrukken, blijven op het opgegeven adres van de koper.

6.5 De koper accepteert het feit dat in een gekocht e-boek de gegevens van de koper komen te staan. Deze gegevens bestaan uit de naam, het adres en het emailadres van de koper.

Doorgaan
Winkelwagen more
0 producten
Inloggen
E-mail adres:

Wachtwoord:


Wachtwoord vergeten?
Account aanmaken
E-boeken voor kinderen!
In Flash (lenen)
en PDF (kopen)

Download Acrobat reader    Download Adobe digital editions

Volg Eduboek op:
Volg Eduboek op Twitter Volg Eduboek op FacebookPrivacy  |  Algemene voorwaarden  |  Vragen of suggesties?  |  Sitemap  |  Online kinderboeken  |  Links  |  Luisterboeken  |  

Kinder- en jeugdboeken in Flash   |   Kinder- en jeugdboeken in PDF   |   Gratis kinder- en jeugdboeken   |   Luisterboeken voor Groep 3 en 4   |  

Luisterboeken voor Groep 5 en 6   |   Luisterboeken voor Groep 7 en 8   |  

Copyright © 2017 Eduboek.nl